کد پستی شهر های ایران

آخرین مطالب وبلاگ
توسط: اس ام اس برتر
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴/۱۹

کد پستی ۵ رقمی استان آذربایجان شرقی

تبریز۵۱۹۹۹ الی ۵۱۳۳۱

میانه۵۳۴۹۱  الی ۵۳۱۳۱

اسکو۵۳۵۹۱  الی ۵۳۵۱۱

سردرود۵۳۶۵۱  الی ۵۳۶۱۶

باسمنج۵۳۶۹۱  الی ۵۳۶۶۱

آذرشهر۵۳۷۹۱  الی ۵۳۷۱۱

شبستر۵۳۸۹۱  الی ۵۳۸۱۱

هریس۵۳۹۹۱  الی ۵۳۹۱۱

مرند۵۴۱۹۹  الی ۵۴۱۳۱

جلفا۵۴۳۱۹  الی ۵۴۳۱۱

اهر۵۴۵۶۱  الی ۵۴۴۹۱

کلیبر۵۴۶۹۱  الی ۵۴۶۱۱

سراب۵۴۸۹۱  الی ۵۴۷۱۱

بستان آباد۵۴۹۹۱  الی ۵۴۹۱۱

مراغه۵۵۳۹۱  الی۵۵۱۳۱

عجبشیر۵۵۴۹۱  الی۵۵۴۱۱

بناب۵۵۵۹۱  الی۵۵۵۱۱

ملکان۵۵۶۹۱  الی۵۵۶۱۱

هشترود۵۵۷۸۱  الی۵۵۷۱۱

چاراویماق ۵۵۹۹۱  الی۵۵۷۹۱

کد پستی پنج رقمی استان آذربایجان غربی

ارومیه۵۷۵۹۱  الی۵۷۱۳۱

نقده۵۷۶۹۱  الی۵۷۶۱۱

اشنویه۵۷۷۹۱  الی۵۷۷۱۱

پیرانشهر۵۷۹۹۱  الی۵۷۸۱۱

خوی۵۸۵۹۱  الی۵۸۱۳۱

ماکو۵۸۶۳۱  الی۵۸۶۱۱

چالدران۵۸۷۹۱  الی۵۸۶۴۱

سلماس۵۸۹۹۱  الی۵۸۸۱۱

مهاباد۵۹۳۴۱  الی۵۹۱۳۱

میاندوآب۵۹۳۶۱  الی۵۹۳۵۱

بوکان۵۹۵۹۱  الی۵۹۴۳۱

سردشت۵۹۸۹۱  الی۵۹۶۱۱

تکاب۵۹۹۷۱  الی۵۹۹۱۶

کد پستی پنج رقمی استان اردبیل

۱اردبیل۵۶۱۳۱الی۵۶۴۹۱

۲بیله سوار۵۶۷۱۱الی۵۶۷۹۱

۳پارس آباد۵۶۹۱۱الی۵۶۹۹۱

۴خلخال۵۶۸۱۱الی۵۶۸۹۱

۵کوثر۵۶۸۴۱الی۵۶۸۶۱

۶گرمی۵۶۵۱۱الی۵۶۵۹۱

۷مشکین شهر۵۶۶۱۱الی۵۶۶۹۱

۸نمین۵۶۳۱۱الی۵۶۳۶۱

۹نیر۵۶۴۱۱الی۵۶۴۵۱

کدپستی ۵ رقمی استان اصفهان

۱آران وبیدگل۸۷۴۱۱الی۸۷۴۹۱

۲اردستان۸۳۸۱۱الی۸۴۴۹۱

۳اصفهان۸۱۳۳۱الی۸۳۷۹۱

۴برخوارومیمه۸۳۱۳۱الی۸۳۵۹۱

۵تیران وکرون۸۵۳۱۱الی۸۵۳۸۱

۶چادگان۸۵۷۱۳الی۸۵۷۹۱

۷خمینی شهر۸۴۱۳۱الی۸۴۳۹۱

۸خوانسار۸۷۹۱۱الی۸۷۹۹۱

۹سمیرم۸۶۶۱۳الی۸۶۹۹۱

۱۰سمیرم سفلی۸۶۴۱۳الی۸۶۴۶۱

۱۱شهرضا۸۶۱۳۱الی۸۶۶۱۱

۱۲فریدن۸۵۶۱۱الی۸۵۷۸۱

۱۳فریدونشهر۸۵۹۱۱الی۸۵۹۹۱

۱۴فلاورجان۸۱۷۸۹الی۸۴۶۹۱

۱۵کاشان۸۷۱۳۱الی۸۷۵۹۱

۱۶گلپایگان۸۷۷۱۱الی۸۷۸۹۱

۱۷لنجان۸۴۷۱۱الی۸۴۹۷۱

۱۸مبارکه۸۴۸۱۱الی۸۶۳۱۹

۱۹نائین۸۳۶۱۱الی۸۳۹۹۱

۲۰نجف آباد۸۵۱۳۱الی۸۵۸۹۱

۲۱نطنز۸۷۶۱۱الی۸۷۶۹۱

 کدپستی ۵ رقمی استان ایلام

۱آبدانان۶۹۷۱۱الی۶۹۷۹۱

۲ایلام۶۹۳۱۱الی۶۹۳۹۱

۳ایوان۶۹۴۱۱الی۶۹۴۹۱

۴دره شهر۶۹۶۱۱الی۶۹۶۹۱

۵دهلران۶۹۸۱۱الی۶۹۸۹۱

۶شیروان وچرداول۶۹۵۱۱الی۶۹۵۹۱

۷مهران۶۹۹۱۱الی۶۹۹۹۱

 کدپستی ۵ رقمی استان بوشهر

۱بوشهر۷۵۱۳۱الی۷۵۴۶۱

۲تنگستان۷۵۴۷۱الی۷۵۵۱۹

۳دشتستان۷۵۶۱۱الی۷۵۶۹۱

۴دشتی۷۵۴۱۱الی۷۵۴۵۱

۵دیر۷۵۵۳۱الی۷۵۵۵۱

۶دیلم۷۵۳۶۱الی۷۵۳۷۱

۷کنگان۷۵۳۹۱الی۷۵۵۹۱

۸گناوه۷۵۳۱۱الی۷۵۳۵۱

 کدپستی ۵ رقمی استان تهران

۱تهران منطقه ۱۱۱۱۱۱۱الی۱۱۹۹۹

۲تهران منطقه ۱۳۱۳۱۱۱الی۱۳۹۹۹

۳تهران منطقه ۱۴۱۴۱۱۱الی۱۴۹۹۹

۴تهران منطقه ۱۵۱۵۱۱۱الی۱۵۹۹۹

۵تهران منطقه ۱۶۱۶۱۱۱الی۱۶۹۹۹

۶تهران منطقه ۱۷۱۷۱۱۱الی۱۷۹۹۹

۷تهران منطقه ۱۸۱۸۱۱۱الی۱۸۹۹۹

۸تهران منطقه ۱۹۱۹۱۱۱الی۱۹۹۹۹

 کدپستی ۵ رقمی استان چهار محال بختیاری

۱اردل۸۸۸۱۱الی۸۸۸۹۱

۲بروجن۸۸۷۱۱الی۸۸۷۹۱

۳شهر کرد۸۸۱۳۱الی۸۸۵۹۱

۴فارسان۸۸۶۱۱الی۸۸۶۷۱

۵کوهرنگ۸۸۶۴۱الی۸۸۶۹۱

۶لردگان۸۸۹۱۱الی۸۸۹۹۱

 کدپستی ۵ رقمی استان خراسان جنوبی

۱بیرجند۹۷۱۳۱الی۹۷۴۸۱

۲درمیان۹۷۴۴۱الی۹۷۴۷۱

۳سرایان۹۷۷۶۱الی۹۷۸۹۱

۴سربیشه۹۷۳۱۱الی۹۷۴۹۱

۵فردوس۹۷۷۱۱الی۹۷۸۸۱

۶قائنات۹۷۶۱۱الی۹۷۶۹۱

۷نهبندان۹۷۵۱۱الی۹۷۵۹۱

کدپستی ۵ رقمی استان خراسان رضوی

۱بردسکن۹۶۸۱۱الی۹۶۸۹۱

۲تایباد۹۵۹۱۱الی۹۵۹۹۱

۳تربت جام۹۵۷۱۱الی۹۵۸۹۱

۴تربت حیدریه۹۵۱۳۱الی۹۵۵۹۱

۵چناران۹۳۶۱۱الی۹۳۶۹۱

۶خلیل آباد۹۶۷۵۱الی۹۶۷۸۱

۷خواف۹۵۶۱۱الی۹۵۶۹۱

۸درگز۹۴۹۱۱الی۹۴۹۹۱

۹رشتخوار۹۵۴۱۱الی۹۵۴۸۱

۱۰سبزوار۹۶۱۳۱الی۹۶۵۹۱

۱۱سرخس۹۳۸۱۱الی۹۳۸۹۱

۱۲فریمان۹۳۹۱۱الی۹۳۹۹۱

۱۳قوچان۹۴۷۱۱الی۹۴۸۶۱

۱۴کاشمر۹۶۷۱۱الی۹۶۷۹۱

۱۵کلات۹۳۷۱۱الی۹۴۹۳۱

۱۶گناباد۹۶۹۱۱الی۹۶۹۹۱

۱۷مشهد۹۱۳۳۱الی۹۳۷۸۱

۱۸نیشابور۹۳۱۳۱الی۹۳۴۹۱

کد پستی پنج رقمی استان خراسان شمالی

۱اسفراین۹۶۶۱۱الی۹۶۶۹۱

۲بجنورد۹۴۱۳۱الی۹۴۵۹۱

۳جاجرم۹۴۳۱۱الی۹۴۴۹۱

۴شیروان۹۴۶۱۱الی۹۴۶۹۱

۵فاروج۹۴۸۱۱الی۹۴۸۹۱

۶مانه و سملقان۹۴۳۴۱الی۹۴۵۵۱

کد پستی پنج رقمی استان خوزستان

۱دزفول۶۴۶۱۱الی۶۴۶۹۱

۲دشت آزادگان۶۴۴۱۱الی۶۴۴۹۱

۳رامهرمز۶۳۸۱۱الی۶۴۹۶۱

۴شادگان۶۴۳۱۱الی۶۴۳۶۱

۵شوش۶۴۷۱۱الی۶۴۷۹۱

۶شوشتر۶۴۵۱۱الی۶۴۵۹۱

۷لالی۶۴۹۴۱الی۶۴۹۴۱

۸ماهشهر۶۳۵۱۱الی۶۳۵۸۱

۹مسجد سلیمان۶۴۹۱۱الی۶۴۹۹۱

۱۰هندیجان۶۳۵۹۱الی۶۳۵۹۱

کد پستی پنج رقمی استان زنجان

۱ابهر۴۵۵۱۱الی۴۵۷۴۱

۲ایجرود۴۵۳۱۱الی۴۵۹۷۱

۳خدابنده۴۵۷۷۱الی۴۵۸۹۱

۴خرمدره۴۵۷۱۱الی۴۵۷۶۱

۵زنجان۴۵۱۳۱الی۴۵۵۴۱

۶طارم۴۵۹۱۱الی۴۵۹۹۱

۷ماهنشان۴۵۴۱۱الی۴۵۴۸۱

کد پستی پنج رقمی استان سمنان

۱دامغان۳۶۷۱۱الی۳۶۹۹۱

۲سمنان۳۵۱۳۱الی۳۵۷۹۱

۳شاهرود۳۶۱۳۱الی۳۶۶۹۱

۴گرمسار۳۵۸۱۱الی۳۵۹۹۱

کد پستی پنج رقمی استان سیستان و بلوچستان

۱ایرانشهر۹۹۱۳۱الی۹۹۴۹۱

۲چابهار۹۹۷۱۱الی۹۹۸۶۱

۳خاش۹۸۸۱۱الی۹۸۹۹۱

۴دلگان۹۹۴۷۱الی۹۹۴۷۱

۵زابل۹۸۵۱۱الی۹۸۷۹۱

۶زابلی۹۹۶۶۱الی۹۹۶۶۱

۷زاهدان۹۸۱۳۱الی۹۸۴۹۱

۸سراوان۹۹۵۱۱الی۹۹۶۹۱

۹سرباز۹۹۳۱۱الی۹۹۳۹۱

۱۰نیکشهر۹۹۳۳۱الی۹۹۹۹۱

 کدپستی ۵ رقمی استان فارس

۱آباده۷۳۹۱۱الی۷۳۹۹۱

۲ارسنجان۷۳۷۳۱الی۷۳۷۶۱

۳استهبان۷۴۴۶۱الی۷۴۵۱۹

۴اقلید۷۳۸۱۱الی۷۳۸۹۱

۵بوانات۷۳۷۸۱الی۷۳۹۷۱

۶پاسارگاد۷۳۷۴۱الی۷۳۷۹۱

۷جهرم۷۴۱۳۱الی۷۴۵۹۱

۸خرمبید۷۳۷۵۱الی۷۳۹۶۱

۹خنج۷۴۴۳۱الی۷۴۴۳۱

۱۰داراب۷۴۱۱۱الی۷۴۸۹۱

۱۱زرین دشت۷۴۸۱۴الی۷۴۸۶۱

۱۲سپیدان۷۳۶۱۱الی۷۳۶۹۱

۱۳شیراز۷۱۳۳۱الی۷۳۴۹۱

۱۴فراشبند۷۴۷۷۱الی۷۴۷۸۱

۱۵فسا۷۴۶۱۱الی۷۴۶۹۱

۱۶فیروزآباد۷۴۷۱۱الی۷۴۷۹۱

۱۷قیروکارزین۷۴۷۱۴الی۷۴۷۶۱

۱۸کازرون۷۳۱۱۱الی۷۳۳۹۱

۱۹لارستان۷۴۳۱۱الی۷۴۴۱۹

۲۰لامرد۷۴۳۴۱الی۷۴۴۴۱

۲۱مرودشت۷۳۴۳۱الی۷۳۷۷۱

۲۲ممسنی۷۳۵۱۱الی۷۳۵۹۱

۲۳مهر۷۴۴۱۴الی۷۴۴۵۱

۲۴نی ریز۷۴۹۱۱الی۷۴۹۹۱

کد پستی پنج رقمی استان قزوین

۱آبیک۳۴۴۱۱الی۳۴۴۸۱

۲البرز۳۴۱۵۱الی۳۴۱۶۱

۳بوئین زهرا۳۴۴۹۱الی۳۴۶۹۱

۴تاکستان۳۴۵۶۱الی۳۴۹۵۱

۵قزوین۳۴۱۳۱الی۳۴۹۸۱

کد پستی پنج رقمی استان قم

۱قم۳۷۱۳۱الی۳۷۴۹۱

کد پستی پنج رقمی استان کردستان

۱بانه۶۶۹۱۱الی۶۶۹۹۱

۲بیجار۶۶۵۱۱الی۶۶۵۹۱

۳دیواندره۶۶۴۱۱الی۶۶۴۹۱

۴سروآباد۶۶۷۷۱الی۶۶۷۹۱

۵سقز۶۶۸۱۱الی۶۶۸۹۱

۶سنندج۶۶۱۳۱الی۶۶۱۹۹

۷قروه۶۶۶۱۱الی۶۶۶۹۱

۸کامیاران۶۶۳۱۱الی۶۶۳۹۱

۹مریوان۶۶۷۱۱الی۶۶۷۶۱

کد پستی پنج رقمی استان کرمان

۱راور۷۶۵۱۱الی۷۷۹۹۱

۲رفسنجان۷۷۱۳۱الی۷۷۴۹۱

۳رودبار۷۸۸۳۱الی۷۸۸۳۱

۴زرند۷۷۶۱۱الی۷۷۶۹۱

۵سیرجان۷۸۱۳۱الی۷۸۳۹۱

۶شهر بابک۷۷۵۱۱الی۷۷۵۹۱

۷عنبرآباد۷۸۷۱۹الی۷۸۷۹۱

۸قلعه گنج۷۸۸۴۱الی۷۸۹۷۱

۹کوهبنان۷۷۷۱۱الی۷۷۸۹۱

۱۰کرمان۷۶۱۳۱الی۷۷۹۵۱

۱۱کهنوج۷۸۸۱۱الی۷۸۸۹۱

۱۲منوجان۷۸۸۵۱الی۷۸۹۹۱

کد پستی پنج رقمی استان کرمانشاه

۱جوانرود۶۷۹۸۱الی۶۷۹۸۱

۲جوانرود/روانسر۶۷۹۷۱الی۶۷۹۷۱

۳دالاهو۶۷۶۳۱الی۶۷۶۷۱

۴روانسر۶۷۷۳۱الی۶۷۹۶۱

۵سرپل ذهاب۶۷۷۱۱الی۶۷۷۵۱

۶سنقر۶۷۵۱۱الی۶۷۵۷۱

۷سنقر۶۷۵۱۱الی۶۷۵۷۱

۸صحنه۶۷۴۶۱الی۶۷۵۹۱

۹قصر شیرین۶۷۸۱۱الی۶۷۸۶۱

۱۰کرمانشاه۶۷۱۳۱الی۶۷۸۵۱

۱۱کرمانشاه/روانسر۶۷۶۸۱الی۶۷۶۸۱

۱۲کنگاور۶۷۴۱۱الی۶۷۴۵۱

۱۳گیلانغرب۶۷۷۸۱الی۶۷۸۹۱

۱۴هرسین۶۷۳۱۱الی۶۷۳۷۱

کد پستی پنج رقمی استان کهگیلویه و بویراحمد

۱بویراحمد۷۵۹۱۱الی۷۵۹۸۱

۲دنا۷۵۹۴۱الی۷۵۹۹۱

۳کهگیلویه۷۵۷۱۱الی۷۵۷۹۱

۴گچساران۷۵۸۱۱الی۷۵۸۹۱

کد پستی پنج رقمی استان گلستان

۱آزاد شهر۴۹۶۱۱الی۴۹۶۷۱

۲آق قلا۴۹۳۱۱الی۴۹۳۹۱

۳بندر گز۴۸۷۱۱الی۴۸۷۹۱

۴ترکمن۴۸۹۱۱الی۴۸۹۹۱

۵رامیان۴۹۵۱۱الی۴۹۶۸۱

۶علی آباد۴۹۴۱۱الی۴۹۴۹۱

۷کردکوی۴۸۸۱۱الی۴۸۸۹۱

۸کلاله۴۹۸۵۱الی۴۹۹۹۱

۹گرگان۴۹۱۳۱الی۴۹۳۷۱

۱۰گنبد کاووس۴۹۶۹۱الی۴۹۷۹۱

۱۱مینو دشت۴۹۸۱۱الی۴۹۸۹۱

کد پستی پنج رقمی استان گیلان

۱سیاهکل۴۴۳۱۱الی۴۴۳۹۱

۲شفت۴۳۵۴۱الی۴۳۵۹۱

۳صومعه سرا۴۳۶۱۱الی۴۳۶۹۱

۴طوالش۴۳۷۱۱الی۴۳۷۹۱

۵فومن۴۳۵۱۱الی۴۳۵۸۱

۶لاهیجان۴۴۱۳۱الی۴۴۳۷۱

۷لنگرود۴۴۷۱۱الی۴۴۷۹۱

۸ماسال۴۳۸۱۱الی۴۳۸۵۱

کد پستی پنج رقمی استان لرستان

۱ازنا۶۸۷۱۱الی۶۸۷۳۱

۲الیگودرز۶۸۶۱۱الی۶۸۶۹۱

۳بروجرد۶۸۹۷۱الی۶۹۱۹۹

۴پلدختر۶۸۵۱۱الی۶۸۵۷۱

۵خرم آباد۶۸۱۳۱الی۶۸۸۹۱

۶دلفان۶۸۳۱۱الی۶۸۳۹۱

۷دورود۶۸۸۱۱الی۶۸۸۵۱

۸سلسله۶۸۹۱۱الی۶۸۹۶۱

۹کوهدشت۶۸۴۱۱الی۶۸۴۹۱

کد پستی پنج رقمی استان مازندران

۱آمل۴۶۱۳۱الی۴۶۳۹۱

۲بابل۴۷۱۳۱الی۴۷۵۹۱

۳بابلسر۴۷۴۱۱الی۴۷۵۳۱

۴بهشهر۴۸۵۱۱الی۴۸۶۹۱

۵تنکابن۴۶۷۱۱الی۴۶۸۹۱

۶جویبار۴۷۷۱۱الی۴۷۷۷۱

۷چالوس۴۶۶۱۱الی۴۶۶۹۱

۸رامسر۴۶۹۱۱الی۴۶۹۹۱

۹ساری۴۸۱۳۱الی۴۸۴۹۱

۱۰سواد کوه۴۷۸۱۱الی۴۷۹۹۱

۱۱قائم شهر۴۷۶۱۱الی۴۷۷۹۱

۱۲محمودآباد۴۶۳۱۱الی۴۶۳۴۱

۱۳نکا۴۸۳۸۱الی۴۸۵۹۱

۱۴نور۴۶۴۱۱الی۴۶۵۶۱

۱۵نوشهر۴۶۵۱۱الی۴۶۵۹۱

کد پستی پنج رقمی استان مرکزی

۱اراک۳۸۱۳۱الی۳۸۵۷۱

۲آشتیان۳۹۶۱۱الی۳۹۶۹۱

۳تفرش۳۹۵۱۱الی۳۹۵۹۱

۴خمین۳۸۸۱۱الی۳۸۹۹۱

۵خنداب۳۸۴۱۳الی۳۸۴۹۱

۶دلیجان۳۷۹۱۱الی۳۷۹۹۱

۷زرندیه۳۷۷۱۱الی۳۹۴۴۱

۸ساوه۳۹۱۳۱الی۳۹۴۹۱

۹شازند۳۸۶۱۱الی۳۹۹۹۱

۱۰کمیجان۳۸۵۱۱الی۳۸۵۹۱

۱۱محلات۳۷۸۱۱الی۳۷۸۹۱

کد پستی پنج رقمی استان هرمزگان

۱ابوموسی۷۹۵۹۱الی۷۹۵۹۱

۲بستک۷۹۶۱۱الی۷۹۶۹۱

۳بندر عباس۷۹۱۳۱الی۷۹۶۶۱

۴بندر لنگه۷۹۴۱۳الی۷۹۷۸۱

۵جاسک۷۹۴۸۱الی۷۹۸۹۱

۶حاجی آباد۷۹۳۷۱الی۷۹۴۱۱

۷رودان۷۹۹۱۱الی۷۹۹۵۱

۸قشم۷۹۵۱۱الی۷۹۵۸۱

۹میناب۷۹۴۶۱الی۷۹۹۹۱

کد پستی پنج رقمی استان همدان

۱اسد آباد۶۵۴۱۱الی۶۵۴۹۱

۲بهار۶۵۳۱۱الی۶۵۳۹۱

۳تویسرکان۶۵۸۱۱الی۶۵۸۹۱

۴رزن۶۵۶۶۱الی۶۵۶۹۱

۵کبودر آهنگ۶۵۵۱۱الی۶۵۵۹۱

۶ملایر۶۵۷۱۱الی۶۵۷۹۱

۷نهاوند۶۵۹۱۱الی۶۵۹۹۱

۸همدان۶۵۱۳۱الی۶۵۶۵۱

کد پستی پنج رقمی استان یزد

۱ابرکوه۸۹۱۳۱الی۸۹۳۹۱

۲اردکان۸۹۵۱۱الی۸۹۶۹۱

۳بافق۸۹۷۱۱الی۸۹۷۹۱

۴تفت۸۹۹۱۱الی۸۹۹۹۱

۵خاتم۸۹۸۷۱الی۸۹۸۹۱

۶صدوق۸۹۴۱۱الی۸۹۴۸۱

۷طبس۹۷۹۱۱الی۹۷۹۹۱

۸مهریز۸۹۸۱۱الی۸۹۸۶۱

۹میبد۸۹۶۱۱الی۸۹۶۸۱

۱۰یزد۸۹۱۳۱الی۸۹۴۹۳

برچسب ها:

مطالب مرتبط